Ouderenzorg – MediCor Gezondheidszorg – Den Haag
Rijswijkseplein 69 2516 GZ Den Haag
Header afbeelding

Ouderenzorg

Doel ouderenzorg:

Op gestructureerde wijze regelmatig de zelfredzaamheid van de oudere patiënt in de huisartsenpraktijk beoordelen en zo nodig, in overleg met de oudere, passende oplossingen te zoeken voor gesignaleerde problemen, met als uiteindelijk doel dat de ouderen zo lang mogelijk in een zo optimaal mogelijke gezondheid in de voorkeursomgeving kan blijven wonen.
Door de vergrijzing neemt het aantal kwetsbare ouderen toe.  Dit zijn mensen die, meestal door ziekte of aftakeling, steeds meer het vermogen verliezen om zich geestelijk of lichamelijk staande te houden.  Deze kwetsbaarheid wordt vaak nog extra versterkt  doordat ouderen langer zelfstandig blijven wonen.
Deze groep mensen leiden vaak aan verschillende aandoeningen tegelijk, gebruiken vaak veel medicatie die vaak door meerdere artsen (huisarts, specialist) zijn voorgeschreven en rond de zorg van deze groep mensen zijn vaak veel verschillende hulpverleners of instanties betrokken. Goede onderlinge afstemming is daarbij erg belangrijk.
Uitgangspunten zijn dat de patiënt centraal staat, de huisarts de regie rond de zorg van de patiënt houdt en dat verschillende disciplines actief betrokken zullen worden  rond de zorg van deze mensen.  Te denken valt daarbij aan thuiszorgorganisaties, GGZ, mantelzorgers, geriaters, specialist ouderengeneeskunde, WMO, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, kortom: iedereen die een rol kan hebben rond de zorg van deze mensen.

Huisbezoek

De praktijkondersteuner ouderenzorg, bezoekt mensen van 75 jaar en ouder. Tijdens het huisbezoek wordt besproken hoe het met de oudere gaat. Met dit consult willen wij mensen van 75 jaar en ouder helpen om met passende hulp en ondersteuning zo gezond en zelfredzaam mogelijk in de eigen woonomgeving ouder te worden.
Onderwerpen die besproken worden tijdens het huisbezoek zijn onder andere:

  • medicijngebruik;
  • vergeetachtigheid;
  • bewegen;
  • vallen;
  • vervoer;
  • zelfzorg;
  • sociale activiteiten.

De praktijkondersteuner bespreekt met de huisarts wat er uit de bezoeken naar voren is gekomen.